ทุนฝึกอบรม / ทุนการศึกษา / ประกาศผล
   ประกาศรายชื่อผลงานเพื่อรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ณ สถานที่ตั้ง
          การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา
          ที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ
          ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด)
เกาะติดภารกิจ สวก.
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like” ...
(20 ต.ค. 59)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาไทย วิธีแจกลูกสะกดคำ ผอ.รร.พื้นที่จังหวัดช ...
(27 ก.ย. 59)
การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ภาคเหนือ ...
(11 ส.ค. 59)
ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขในใจและคู่มือการใช้ ...
(5 ส.ค. 59)
อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและ การขยายเครื ...
(1 ก.ค. 59)
ภารกิจตามนโยบาย

 

   
   literacy
 PISA 
 ขับเคลื่อนแนวทาง  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
 
เอกสารบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ป.ป.ช.) ...
(2 ก.ย. 59)
การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดี ...
(18 ส.ค. 59)
แบบสำรวจ ARS ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน_ตัวชี้วัดที่ 6 ...
(16 ส.ค. 59)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นาโนเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ใ ...
(6 ก.ค. 59)
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 ...
(4 ก.ค. 59)

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดนมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
อ่าน[214] (11 ต.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อ่าน[16226] (6 ต.ค. 59)

เรียน : ผอ.สพป./สพม.ทุกเขต
เรื่อง : การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
อ่าน[385] (26 ก.ย. 59)

เรียน :
เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่นเพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2559
อ่าน[716] (30 ส.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
อ่าน[554] (26 ส.ค. 59)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

แบนเนอร์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
ตุลาคม 2016
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมออนไลน์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 59
บุคคลทั่วไป : 59
สมาชิก : 0