image
image

ภารกิจตามนโยบาย ดูทั้งหมด

image

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

image

หนังสือราชการ ดูทั้งหมด

เรื่อง แจ้งจัดสรรโอนเงินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกแห่ง

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

13/01/2023 2211

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย ในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ทุกแห่ง)

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

09/12/2022 2542

เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มงาน สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง

21/11/2022 1823

เรื่อง การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้

27/09/2022 3085

เอกสาร

image

สื่อวีดิทัศน์ ดูทั้งหมด

หน่วยงาน