image
image

ภารกิจตามนโยบาย ดูทั้งหมด

image

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

image

หนังสือราชการ ดูทั้งหมด

เรื่อง แจ้งจัดสรรโอนเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีบริบท สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียนและระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (อุบลราชธานี เขต 1)

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

15/06/2022

เรื่อง แจ้งจัดสรรโอนเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีบริบท สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียนและระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สุพรรณบุรี เขต 3)

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

15/06/2022

เรื่อง แจ้งจัดสรรโอนเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีบริบท สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียนและระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (บึงกาฬ)

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

15/06/2022

เรื่อง แจ้งจัดสรรโอนเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีบริบท สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียนและระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (เชียงราย เขต 1)

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

15/06/2022

เอกสาร

image

สื่อวีดิทัศน์ ดูทั้งหมด

หน่วยงาน