ภารกิจตามนโยบาย
STEM EDUCATION
ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ
ห้องเรียนกีฬา
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สื่อเสริมการเรียนรู้ วิชาภูมิศาสตร์
ภารกิจ สวก.


อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ...
หนังสือราชการแจ้ง สพท.
การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 (10 พ.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60)  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (20 ก.ค. 60)  

การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รายละเอียด    แบบฟอร์มการรับสมัคร 

(22 มิ.ย. 60)  
เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) (27 เม.ย. 60)  
อ่านต่อ...
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องจัดตั้งโรงเรียนศุนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)(2 พ.ย. 60)  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 ส.ค. 60)  
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น 2560(24 เม.ย. 60)  
อ่านต่อ...
เอกสารเผยแพร่

 

ดาวน์โหลดข้อมูลฟิสิกส์สัประยุทธ์
เอกสารเผยแพร่ : เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ 
เอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลิงค์สำรอง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2560 - 2579 (สกศ.)
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 (สนง.กพร.)
เสด็สู่แดนสรวง
Histoic
Weekly News
วารสารวิชาการ
[RESEARCH] ผลงานวิจัย - ผลงานวิชาการ

1. การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
(สุกัญญา งามบรรจง,2560)  <<ดาวน์โหลดที่นี่>>

2. รายงานการติดตามผลการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
(ธัญญา เรืองแก้ว,2560)  <<ดาวน์โหลดที่นี่>>

3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และรายงานการติดตามผลการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
(วีณา อัครธรรม) <<ดาวน์โหลดที่นี่>>

4. รูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ อายุระหว่าง 0 - 5 ปี และรูปแบบการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพแก่นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา
(พวงมณี ชัยเสรี,2557) 
<<ดาวน์โหลดที่นี่>>