ภารกิจตามนโยบาย
ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ
ห้องเรียนกีฬา
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เอกสารเผยแพร่

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2560 - 2579 (สกศ.)

 ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 (สนง.กพร.)
เรื่องเด่น

ภารกิจ สวก.


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
คู่มือICARE
ประกาศ/คำสั่ง
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น 2560 (24 เม.ย. 60) [2015]
หนังสือราชการแจ้ง สพท.
เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) (27 เม.ย. 60)