ผู้วิจัย :  
            1. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
            2. ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว
            3. ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี
 
 
            ผู้วิจัย :   
            1. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
            2. ดร.ณัฐา เพชรธนู
            3. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง
 
 
            ผู้วิจัย :   
            1. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
            2. ดร.โชติมา หนูพริก
            3. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง