ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
แนวทางการจัดกิจกรรม Active Learning
ที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์: ประวัติศาสตร์ชาติไทย
การเรียนการสอนประวัติศาสตร์:
ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู:
แนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
แนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทย
เส้นทางสู่หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์:
สานเสวนาเพื่อความเข้าใจระหว่าง
วัฒนธรรมและสันติวัฒนธรรม
คู่มือกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์:
ประวัติศาสตร์ไทย จะเรียนจะสอนกันอย่างไร