ขอความกรุณาท่านศึกษานิเทศก์นำส่งข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 มายัง สวก. สพฐ.
ทางอีเมล eceobec2566@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 จำนวน 3 รายการ ดังนี้
  1. หนังสือนำส่ง ลงนามโดย ผอ.สพป. ถึง ลกพฐ. สแกนเป็นไฟล์ pdf)
  2. แบบรับรองการบันทึกผลการประเมินฯ โดย ศน.ที่รับผิดชอบลงนามรับรอง (สแกนเป็นไฟล์ pdf)
  3. ไฟล์ excel บันทึกผลการประเมิน รวมทุกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างใน สพป. อยู่ใน Sheet เดียวกัน ตั้งชื่อ ไฟล์ว่า "สพป. ... เขต... ประเมินพัฒนาการ 2565"
 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565
โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 

 
Power Point ประกอบการชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2565