20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learing    แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง   กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง   การประเมินเพื่อการเรียนรู้การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  

 

 

       
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19   คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning
  แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 

 

 

       

แนวทางการประเมินคุณธรรม
ของผู้เรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557

 

แนวทางการพัฒนาและประเมิน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

 

       
รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Active Learning ปี 2561
  รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ปี 2562   รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561   รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน "ภาษาลายู"  

 

 

         
รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน "ภาษาอาหรับ"   บัญชีคำพื้นฐาน "ภาษามลายู"   บัญชีคำพื้นฐาน "ภาษาอาหรับ"