แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฎหมาย
ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
เรื่อง...รู้รับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  เสด็จสู่แดนสรวง   เส้นทางสู่หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์
     
สาดน้ำสงกรานต์
วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย
  ลอยกระทง   แนวทางการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์
เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย
  พลังผู้หญิง
     
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู   การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย
หลากหลายวิธีเรียน
  หนังสืออ่านนอกเวลาวิชา
ประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง
  หนังสืออ่านเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา
สึนามิ มหันตภัยจากแผ่นดินไหว
         
หนังสืออ่านเพิ่มเติมภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
  แนวการจัดการภัยพิบัติ
ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา