หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับเก่า)

 

 ปี 2544  

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
Basic Education Curriculum
A.D. 2544 (A.D.2001)

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ปี 2544  

  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 ปี 2544  

  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ปี 2544  

  คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คู่มือการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คู่มือการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา
คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 ปี 2544  

  คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
การจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544

 ปี 2544  

  การจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
การจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544

การจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544

การจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544

 ปี 2544  

  การจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
การจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
การจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544

การจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544

 ปี 2544  

   
  การจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
การจัดสาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
   

หน้า 1  |  หน้า 2