กลุ่ม/สถาบัน โทรศัพท์ บุคลากร
1. กลุ่มบริหารทั่วไป 0 2288 5721-2
2. กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 0 2288 5775, 0 2288 5778-9
3. กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 0 2288 5733-8
4. กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 0 2288 5765-6
5. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 0 2288 5764-6
6. กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 0 2288 5742, 0 2288 5944,
0 2288 5753 
7. กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 0 2288 5769, 0 2288 5770-3
8. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ 0 2288 5730-2
9. กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย 0 2288 5774
10. สถาบันภาษาไทย 0 2288 5746-7
11. สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง 0 2288 5748-50
12. สถาบันสังคมศึกษา 0 2288 5740-1, 0 2288 5744
13. ศูนย์ PISA 065 6290539
14. กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย (โครงการกีฬา) 0 2288 5918, 0 2288 590