หนังสือราชการ ดูทั้งหมด

แสดง 101 - 106 จาก 106 รายการ

เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้

16/01/2018 00:00:00 5885

เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียน ศึกษาธิการภาคทุกภาค

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้

16/01/2018 00:00:00 8377

เรื่อง ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ

08/01/2018 00:00:00 7959

เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน -

20/11/2017 00:00:00 7979

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป

20/11/2017 00:00:00 9078

เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน -

20/11/2017 00:00:00 8013