สพฐ.ร่วมกับชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการช่วยชีวิตทางน้ำ Life saving ระหว่าง 6-11 มกราคม 2562 ครั้งที่ 1 ภาคใต้ โดยมีนางพรพรรณ โชติพฤกษวัน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนายชวน ภูเก้าล้วน อดีตประธานสภาการศึกษา อดีตนายกเทศมนตรี จังหวัดกระบี่ รวมทั้งนายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กล่าวต้อนรับ ผู้ประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางน้ำของสถานศึกษา จาก 14 จังหวัด แบ่ง สพป.30 เขต สพม.6 เขต รวมทั้งสิ้น 50 คน
     วิธีการฝึกอบรมเน้นการฝึกปฎิบัติจริง ควบคู่กับการบรรยายให้ความรู้ ตามคู่มือ การช่วยชีวิตทางน้ำ Life saving ที่ สวก. ร่วมกับชมรม จัดทำขึ้น ครอบคลุมเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ พื้นฐานการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอด การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยฝึกปฏิบัติทั้งในสระว่ายน้ำ ทะเล รวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเข้มข้น
      ทั้งนี้ผู้ฝึกอบรมทุกท่านจะต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อนำความรู้  ความสามารถ และทักษะ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนหรือเยาวชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยชีวิตคนตกน้ำได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551