สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. และครูตำรวจ D.A.R.E. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
 
     ท่านเลขาธิการ กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ได้มอบให้ท่าน สุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานศึกษา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด การจัดการเรียนการสอนยาเสพติด ทั้งในระดับประเทศและพื้นที่สูง จากสำนักงาน ป.ป.ส.และ ครูตำรวจ D.A.R.E. ร่วมกับศึกษานิเทศก์ นักวิชาการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และภาคีเครือข่าย ทั้งภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ
 
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูงที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สร้างเครือข่ายการทำงานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่สูง และนักเรียนได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด