สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) รุ่นที่ 1 และ 2 ในวันที่ 21 และ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจ บี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
     ดร.กัลยา อุดมวิทิต. รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. ได้มอบสื่อการเรียนรู้บอร์ดสมองกลฝังตัว (KidBright) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย ซึ่งมีนายนพพร แสงอาทิตย์ นักวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) เป็นตัวแทนรับมอบสื่อการเรียนรู้บอร์ดสมองกลฝังตัว (KidBright) จำนวน 3,600 บอร์ด
     ในการอบรมครั้งนี้มีครูเข้าร่วมอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่ในเขตภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นละ 36 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 72 คน และแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับสื่อการเรียนรู้บอร์ดสมองกลฝังตัว (KidBright) โรงเรียนละ 50 บอร์ด พร้อมหนังสือคู่มือการใช้งานอีกด้วย