ไทย เดินหน้าจัดงาน APCG2018 ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษไทยสู่สากล
 
     วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 (The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG2018) โดยมี ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมในพิธีเปิดการประชุม APCG2018 ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
    ดร.โชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ได้สนับสนุนงบประมาณ และประสานงานให้ครูจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 200 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษตลอดทั้งเพื่อองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะครู และจะนำไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามความถนัด ให้เกิดอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป
 
     APCG 2018 เป็นการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนักวิชาการด้านการศึกษา รวมถึงเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 800 คน จาก 30 ประเทศ โดยแบ่งเป็นเวทีประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการทำงานร่วมกัน  และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน (Youth Camp) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งจะมีน้องๆ เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา และศิลปะ จาก 13 ประเทศ ทั้งหมด 255 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ความสามารถระหว่างกัน ตลอดจนสร้างมิตรภาพและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ เยาวชนทั่วไปรวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างถูกหลักและเต็มความสามารถ เพื่อให้พวกเขาจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในของประเทศต่อไป
 
     โครงการ APCG2018 ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และชอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้