สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระหว่างที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 10  ณ สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
   ซึ่งภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างหนังสือเล่มเล็ก. การออกแบบและจัดทำรูปเล่มของหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน การใช้สื่อยุคใหม่ Infographic และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับครูและศึกษานิเทศก์ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป
 
     นอกจากนี้ “งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 10” ยังมีการขายหนังสือต่างๆ ในราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์จำนวน 120 สำนักพิมพ์ และการเสวนา รวมทั้งการอบรมสัมมนาวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี