สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สนับสนุนทุน และส่งบุคลากร จำนวน 20 คนเข้านำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International ASEAN Comparative Educational Research Network 2018 และ The 1st International Annual Meeting on STEM Education (I AM STEM) 2018 
 
สพฐ. ร่วมกับ ASEAN Comparative Educational Research Network (ACER-N) สมาคมวิทยาศาสตรศึกษา (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น Universiti Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย Universitas Negeri Padang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Thai Nguyen University of Education, Hanoi National University of Education และ Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สพฐ. ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวจากครูและศึกษานิเทศก์ จำนวน 20 ผลงาน 
 
ภายในการประชุมวิชาการนอกจากจะมีการนำเสนอของผู้ได้รับทุนแล้ว ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูไทยกับนักวิจัยระดับนานาชาติในด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของ สพฐ. ที่มอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพครูสู่มาตรฐานสากลอีกทางหนึ่ง