สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหนังสือ เพื่อจัดกิจกรรมแก้ปัญหา Learning  Loss ด้วยการอ่าน ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐา เพชรธนู  รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน 
                          การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกหนังสือ และจัดทำแนวทางการใช้หนังสือเพื่อจัดกิจกรรมแก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครูจาก สพป.กทม. สพป.อ่างทอง สพป.เชียงราย เขต 1 สพป.สระแก้ว เขต 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ สพป.สงขลา เขต 1 และนักวิชาการศึกษา จำนวน 40 คน