วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ผอ.สวก.) เป็นประธานฝ่าย สพฐ. ร่วมกับ Mr. Moon Seung-hyun (ฯพณฯ มุน ซึงฮยอน) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ประธานฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลี ในพิธีส่งมอบครูชาวเกาหลี ปีการศึกษา 2565 โดยมี Mr. Kim Young Jin ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย รวมถึงครูชาวเกาหลี ผู้แทนสถานศึกษา และคณะทำงาน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมรอยัล เบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 
นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สวก. กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอต้อนรับครูชาวเกาหลีทุกท่านสู่ประเทศไทยด้วยความยินดียิ่ง ตามที่ สพฐ. ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลีในด้านต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะโครงการจัดครูชาวเกาหลี ซึ่งเป็นเจ้าของภาษามาสอนภาษาเกาหลีให้กับนักเรียนของไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเกาหลีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ภาษาเกาหลีพื้นฐานอย่างเพียงพอ เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ทางภาษาเกาหลีไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ จากความร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ทำให้การเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ้น ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้เรียนเพิ่มขึ้น แนวโน้มการเปิดสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนก็เพิ่มขึ้นทุกปี และที่สำคัญภาษาเกาหลียังบรรจุเพิ่มในระบบการสอบ PAT (Professional Aptitude Test) อีกหนึ่งภาษา ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาเกาหลีไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
 
สพฐ. ในฐานะแกนนำการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ และศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ที่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ด้วยมิตรไมตรีอันดียิ่ง ที่ช่วยพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ผมขอเป็นผู้แทน สพฐ. รับมอบครูชาวเกาหลีไว้เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าในโรงเรียนของเรา ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสบายใจ เสมือนพำนักอยู่ในประเทศของท่าน โดยเราจะพยายามอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างดีที่สุด เพื่อให้ท่านได้ทำหน้าที่สอนนักเรียนไทยและคนไทยให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้ อันจะนับเป็นความสำเร็จร่วมกันของเราทั้งสองประเทศ
 
“ผมหวังว่าการอบรมที่ผ่านมาทั้งในประเทศเกาหลี และที่นี่ จะช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจให้แก่ท่านในการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน และตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศไทยจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้เรียนรู้คนไทย ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และสิ่งต่างๆ ในประเทศไทยด้วยความประทับใจเช่นกัน ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่างมีความสุข และสนุกกับการสอนภาษาเกาหลีให้นักเรียนไทยของเราครับ” ผอ.สวก. กล่าว
 
ทั้งนี้ สพฐ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ตามนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลีในการสื่อสาร ศึกษาต่อ การเข้าถึงองค์ความรู้ และประกอบอาชีพ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี โดยศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู การจัดทำหนังสือเรียน การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน สำหรับในปี 2565 เป็นปีที่ 12 แล้ว ที่ได้มีการคัดเลือกและจัดส่งครูชาวเกาหลี ซึ่งเป็นทั้งครูเก่าที่เคยมาสอนแล้ว จำนวน 34 คน และครูใหม่ซึ่งมาสอนปีนี้เป็นปีแรกอีก 19 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน โดยคณะครูดังกล่าวเดินทางมาถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม และ สพฐ. ได้จัดอบรมความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น รวมทั้งเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียน เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของครูชาวเกาหลี ก่อนไปสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ต่อไป
 
 
 
ที่มา : https://www.obec.go.th/archives/620311