เอกสาร "20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning"

กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เป็นกิจกรรมหนึงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จักการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม
มีทักษะการทำงาน มีสมรรถนะทางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถนำความรู้ ทักษะ เจตคติ  และคุณลักษณะไปใช้ในชีวิตจริง

 

ไฟล์ดาวโหลด เอกสาร "20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning"