29 มิ.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง สวก. สพฐ. (นางสาวนองศิริ โชติรัตน์) และคณะ แสดงความยินดีกับศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand) ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก"เสมาคุณูปการ"เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย Mr. Kim Young Jin เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ