ขอความร่วมมือ…ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพื้นที่การศึกษา…ตอบแบบสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวฯ ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ 2563 และปีต่อไป เพื่อสนับสนุนการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากระบบ E-Filing หรือทางเว็บไซต์แนะแนว สพฐ.
http://www.guidestudent.obec.go.th/?p=1050

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา https://drive.google.com/file/d/1yuv-yj7ylfzftbNXrizV8PBy0Vql7mAh/view?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา https://drive.google.com/file/d/1s19Vlwd39FLQDbax0bPyFHX6HtOhbikm/view?usp=sharing