หนังสือแบบเรียนสุขศึกษาชุดนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีโรงเรียนในโครงการได้นำร่องทดลองใช้แล้ว 200 โรงเรียน


- สาระสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
- สาระสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
- สาระสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- คู่มือครู แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
- คู่มือครู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ