ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) โดยมีนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวรายงานในพิธี  
     การจัดประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม รอแยล เบญจา กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ทั้ง 19 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้การชี้แนะและช่วยเหลือแก่สถานศึกษาอื่นๆในกลุ่มจังหวัดได้ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำด้วยการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด หัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาล และครูผู้สอนระดับอนุบาล รวม 95 คน โดยมี รศ.ดร. พัชรี ผลโยธิน และ ดร.วรนาถ รักสกุลไทย เป็นวิทยากรบรรยาย /กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย สวก. สพฐ.