วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School) ปีงบประมาณ 2562 ภาคกลาง รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร การอบรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการเขียนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ยกระดับความสามารถของเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศ และสร้างบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการสอนแนวใหม่อย่าง STEM Education อบรมโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนบอร์ดสมองกลฝังตัว โรงเรียนละ 50 บอร์ด และหนังสือคู่มือโรงเรียนละ 20 เล่ม จากเนคเทค สวทช. ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวนทั้งสิ้น 160 คน