เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย และศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกรอบคัดเลือกระดับประเทศ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 “Asien Pazifik Deutsch Olympiade” (APDO) ที่เมืองโบโกร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่กำหนดจัดในเดือนสิงหาคม 2562 สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมันจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

          ผู้เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ ประกอบด้วย นักเรียนที่ชนะเลิศในแต่ละภูมิภาค ระดับ A1 และ A2 ซึ่งในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562 ได้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนใน 4 ภูมิภาค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมภาษาเยอรมันให้แก่ครูและนักเรียนที่มาร่วมงาน ได้แก่ การอบรมครูผู้สอนภาษาเยอรมัน หัวข้อ “ดนตรีกับการสอนภาษาเยอรมัน” กิจกรรมการฝึกร้องเพลงกับวงดนตรีเยอรมัน กิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนศูนย์ฯ จัดขึ้น อาทิ ฐานความรู้ การแสดงของนักเรียน และกิจกรรมพิเศษ คือ การแสดงดนตรีของวงดนตรีเยอรมันที่มีชื่อเสียง วง Einshoch6

          การแข่งขันในระดับภูมิภาค มีดังนี้

          ภาคกลาง - โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี วันที่ 10 มิถุนายน 2562,

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ. ขอนแก่น วันที่ 12 มิถุนายน 2562,

          ภาคเหนือ - โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ. เชียงใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2562,

          ภาคใต้ - โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันที่ 18 มิถุนายน 2562

          การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน และการนำเสนอตามหัวข้อที่กำหนด (ระดับ A1 แข่งขันทำโปสเตอร์และนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ตนชื่นชอบ และระดับ A2 แข่งขันนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อใช้นำเที่ยว ให้กับเพื่อนชาวเยอรมัน) โดยมีคณะกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก DAAD จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสินทักษะด้านภาษาของผู้เข้าแข่งขันและได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย (นายเกออร์ก ชมิดท์) เข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันของนักเรียน และเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนประเทศไทยที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงร่วมชมการแสดงดนตรีปิดท้ายภายใต้บรรยากาศสนุกสนาน

ผลการแข่งขัน

ผู้ชนะการแข่งขันระดับ A1

รางวัลเหรียญทอง: น.ส. ปิ่นมุก อ่องวิบูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
รางวัลเหรียญเงิน: นายพสุภัทร วรศรันย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
รางวัลเหรียญทองแดง: น.ส. กนกอร แสงกล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

ผู้ชนะการแข่งขันระดับ A2
รางวัลเหรียญทอง: น.ส. ญาณิศา วรารักษ์พงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
รางวัลเหรียญเงิน: น.ส. อรวรา เหมือนบุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จ. นครปฐม
รางวัลเหรียญทองแดง: นายฐิติพล ศรีสงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น