สพฐ. โดย สวก. และ ศนฐ. ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และสุขภาวะในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ รร.บางกอก พาเลซ กทม.