กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา  สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน) เป็นประธานการประชุม ในการนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบด้านการวัดและประเมินผล ครูผู้ทำหน้าที่นายทะเบียนของสถานศึกษา และนักวิชาการศึกษา จากหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เพื่อปรับปรุงแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนนำไปประชาพิจารณ์ต่อไป