ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่านเลขาธิการ กพฐ.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่สูง นั้น ในวันที่ 15 มกราคม 2562

     ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว และทีมงานแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาบริบทโรงเรียนในพื้นที่สูงและร่วมประชุม กับผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรและสร้างเสริมสมรรถนะ นักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง ณ โรงเรียน ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์  3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และ ได้ศึกษาเรียนรู้แนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ โครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมสมรรถนะนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูงต่อไป