ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้

รอบที่ 1  วันที่ 22 มกราคม 2564

รอบที่ 2 วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้สถานศึกษามีรายการสื่อการเรียนรู้ให้เลือกซื้อมากขึ้น นอกเหนือจากรอบการเผยแพร่ดังกล่าว สถานศึกษาก็สามารถเลือกรายการสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบได้ตลอดเวลา

      ในปีการศึกษา 2564 สพฐ.ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเดิมในการจัดซื้อหนังสือเรียน ดังนี้

1. สื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาแล้ว และใบอนุญาตที่ปกหลังของหนังสือเรียนมีอายุครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 สพฐ.จึงอนุญาตให้สถานศึกษาสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้ต่อไปอีกจนกว่าจะมีการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ยกเว้นสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่ม และสาระเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น ให้ใช้ฉบับที่จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. สื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สถานศึกษาใช้หนังสือเรียนที่จัดทำใหม่ ในทุกระดับชั้น ซึ่งปกหลังของหนังสือเรียนจะมีใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน

3. กรณีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 กลุ่มการเรียนรู้ ในปี 2563 เป็นต้นไป โดยชื่อเดิม "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" เปลี่ยนเป็น "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และชื่อเดิม "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี" เปลี่ยนเป็น "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ" เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ และการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา สพฐ. จึงอนุโลมให้จัดซื้อหรือใช้หนังสือเรียนได้ทั้งฉบับที่ใช้ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้เดิมและใช้ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ได้

        สำหรับหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชื่อเดิม) หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ชื่อใหม่) สถานศึกษาจะพิจารณาเลือกใช้หนังสือเรียนที่จัดทำใหม่ โดยที่ปกหลังของหนังสือเรียนจะมีใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์