ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่"เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพศวิถีศึกษา"
กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 มี 2 รอบ
สพฐ. ออกติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และการบริหารจัดการหนังสือยืมเรียนฯ ปีการศึกษา 2560
สพฐ. ออกติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีการศึกษา 2559
สพฐ. ออกติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีการศึกษา 2558