ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แจ้งเตือน ขยายเวลากำหนดการรายงานผล ฯ ตัวชี้วัดที่ 1 ในระบบ KRS สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 2564
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
14 กันยายน 2564
 
เรียน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ
 
ด้วยกลุ่ม กพร. สพฐ. ได้เปิดระบบ KRS ให้ สพท. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2564 ดังนั้น สวก. ขอเรียนย้ำกำหนดการรายงานผล ฯ
ตัวชี้วัดที่ 1 ผ่านระบบ KRS ดังนี้  
 
1 - 15 กันยายน 2564  สพท. ทั้ง 225 เขต โดย ศน. ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้ารายงานผลในระบบ KRS โดยกรอกตัวเลขตามคำถามในรายการ a, b, c, d
และแนบไฟล์ สพท. 1-3 (จำเป็น) และเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ขยายเวลา สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 
 
                               *** ระบบจะปิดการรายงานของเขตพื้นที่ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ***
 
 
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2564 สวก. ตรวจรับรองรายงานในระบบ หากมีข้อสงสัยหรือเอกสารที่จำเป็นไม่ครบ สวก. จะประสานไปยัง ศน. ผู้รับผิดชอบ
 
จึงขอให้ทุกเขตพื้นที่รายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด และขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ ที่นี้
 
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สวก. สพฐ.
 
จำนวนผู้เข้าชม 283 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,079
ทั้งหมด 10,134,849