ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แจ้งการส่งแบบฟอร์ม สพท. 1-3 ในระบบ KRS ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
06 กันยายน 2564
 
เรียน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ
 
ตามที่ กลุ่ม กพร. สพฐ. ได้เปิดระบบ KRS ให้ สพท. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1 แล้วนั้น สวก. ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการส่งแบบฟอร์ม สพท. 1-3 ซึ่งปรากฎในคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอให้ สพท. ทุกเขต ส่งไฟล์ สพท. 1-3 (จำเป็น) และเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) โดยส่งเป็นไฟล์แนบในระบบ KRS รายละเอียดดังนี้
 
1. แบบฟอร์มที่ สพท.1 สรุปข้อมูลการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (แนบไฟล์ .docx พร้อมไฟล์ .pdf)
2. แบบฟอร์มที่ สพท.2 สรุปข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs (แนบไฟล์ .xlsx)
3. แบบฟอร์มที่ สพท.3 การถอดบทเรียน (Lesson learned) (แนบไฟล์ .docx พร้อมไฟล์ .pdf จำนวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) 
4. เอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ไฟล์ภาพถ่าย วีดิทัศน์ ฯลฯ (ถ้ามี)
 
ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ ที่นี้
 
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สวก. สพฐ.
 
จำนวนผู้เข้าชม 298 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,082
ทั้งหมด 10,134,852