ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ. ประกาศเจตจำนงสุจริต มุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
สพฐ. ประกาศเจตจำนงสุจริต มุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
30 เมษายน 2564
 
วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ บริเวณสวนวันครู อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เผยแพร่ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ และถือเป็นวาระเร่งด่วนและสำคัญของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด
 
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานในสังกัด ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบความพร้อมรับผิดและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ดำเนินการ ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต อีกทั้งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
 
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานในสังกัด ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบความพร้อมรับผิดและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ดำเนินการ ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต อีกทั้งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
 
ข้อมูลจาก ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน (https://www.obec.go.th/archives/406247)
 

>> สพฐ. ประกาศเจตจำนงสุจริต มุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ประจำปี 2563 คลิกที่นี่

 
1 2 3 4 5 6 7
 
จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 362
ทั้งหมด 8,945,416