ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ปี ๒๕๖๔
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
18 มีนาคม 2564
 

โปรดกรอกแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ คัดเลือกโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาละ ๑๐ โรงเรียน

ส่งกลับภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

https://forms.gle/bhqCbFesWcVgFwag6

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 752 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 347
ทั้งหมด 8,945,401