ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การอบรมครูออนไลน์ เรื่องการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์
 
 
การอบรมครูออนไลน์ เรื่องการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง]
25 มิถุนายน 2563
 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาววรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทน สพฐ. กล่าวเปิดการอบรมครูออนไลน์ เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์   ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Mr. Kim Young Jin) การอบรมจัดขี้น ระหว่างวันที่ 24 – 26 และ 29 มิ.ย. 2563 มีครูสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเกาหลี สังกัด สพฐ. เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 140 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ รอบเช้าเวลา  8.30 – 12.15 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.45 น. การจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์ ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยสนับสนุนและดำเนินการจัดทำสื่อดังกล่าว ตามแผนความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับขั้นพื้นฐาน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี โดยศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยที่พัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ในรูปแบบ digital media ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับครูใช้ในการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการสอนในชั้นเรียนปกติ  

 

 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (MR.KIM YOUNG JIN) กล่าวเปิดการอบรม นางวรรณา ช่องดารากุล ผชช. สพฐ. เป็นผู้แทนสพฐ. กล่าวเปิดการอบรม
 
จำนวนผู้เข้าชม 523 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 580
ทั้งหมด 8,901,922