ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมทบทวนคำสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
23 มิถุนายน 2563
 

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  เป็นประธานเปิดประชุมทบทวนคำสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีผู้แทนจากสังกัดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร องค์การค้า สกสค. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รร.สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รร.วัดอุทัยธาราม และรร.เบจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม 557 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 586
ทั้งหมด 8,901,928