ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สื่อประกอบการอบรมการจัดการศึกษาปฐมวัย
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
02 มิถุนายน 2563
 

1. สื่อประกอบการอบรมการจัดการศกึษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)

2. สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล

 
จำนวนผู้เข้าชม 901 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 597
ทั้งหมด 8,901,939