ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 
 
การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
01 มิถุนายน 2563
 

สพฐ.ร่วมกับ P2H และ สสส. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินงานของสถานศึกษาในการป้องการและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 โดยพัฒนาโปแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th ขณะนี้มีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว (ข้อมูล ณวันที่ 31 พ.ค.63) 69,174 ราย

 
ไฟล์แนบ
 
คู่มือการดูแลระบบ (แอดมินเขต)
คู่มือการดูแลระบบ (ผู้ใช้งานทั่วไป)
Infographic
ผลการขับเคลื่อน
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 681 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 601
ทั้งหมด 8,901,943