ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หนังสือสาระสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 และ ม. ปลาย (4 - 6) และคู่มือครูสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
 
 
หนังสือสาระสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 และ ม. ปลาย (4 - 6) และคู่มือครูสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
31 มีนาคม 2563
 

หนังสือแบบเรียนสุขศึกษาชุดนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีโรงเรียนในโครงการได้นำร่องทดลองใช้แล้ว 200 โรงเรียน


- สาระสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
- สาระสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
- สาระสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- คู่มือครู แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
- คู่มือครู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,637 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 350
ทั้งหมด 8,901,692