ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมทางไกล เรื่อง แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
 
 
การประชุมทางไกล เรื่อง แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
03 กรกฎาคม 2562
 

            สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมผ่านระบบทางไกล เรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

            สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดย กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  จัดอบรมผ่านระบบทางไกล เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  โดย นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม  และวิทยากรจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์  เป็นผู้ให้การอบรม  ในการอบรมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ของครูสุขศึกษาโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ  เพื่อให้จัดการเรียนรู้ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน รวมทั้งให้นักเรียนได้มีความฉลาดรู้เรื่องสุขภาพ  ผู้เข้าอบรมผ่านระบบทางไกลดังกล่าว ได้แก่ ผู้บริหารและครูสุขศึกษาของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ จำนวน 200 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 100 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 90 แห่ง  และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  10 แห่ง และศึกษานิเทศก์ต้นสังกัด ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ จาก 119 เขตพื้นที่การศึกษา

 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,055 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 487
ทั้งหมด 8,901,829