ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ. ประชุมการปรับปรุงแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ
[ส่วนกลาง]
25 มิถุนายน 2562
 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา  สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน) เป็นประธานการประชุม ในการนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบด้านการวัดและประเมินผล ครูผู้ทำหน้าที่นายทะเบียนของสถานศึกษา และนักวิชาการศึกษา จากหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เพื่อปรับปรุงแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนนำไปประชาพิจารณ์ต่อไป

 

 
1 2 3 4 5 6
 
จำนวนผู้เข้าชม 810 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 497
ทั้งหมด 8,901,839