ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่นาโต่
[ส่วนกลาง]
24 พฤษภาคม 2562
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจัดค่ายพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่นาโต่ ตั้งแต่วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีวิทยากร ศึกษานิเทศก์ และครู จากสพป.เชียงราย เขต 3  สพม. เขต 36 และจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  แบ่งกลุ่มประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพราะจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเดิม รวมทั้งสิ้น 200 คน กระบวนการพัฒนามีการคัดกรองนักเรียนและแบ่งเป็นฐานการพัฒนา 4 ฐาน เช่น รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมคำ ตัวสะกด การผันวรรณยุกต์ ตามลำดับ จากง่ายไปยากตามระดับชั้น พร้อมกิจกรรมสันทนาการควบคู่กันไป

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
จำนวนผู้เข้าชม 4,216 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 508
ทั้งหมด 8,901,850