ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ. ประชุมพัฒนาทักษะการทำโครงงานฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
[ส่วนกลาง]
18 พฤษภาคม 2562
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทำโครงงานฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ แก่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์และนักเรียน เกี่ยวกับโจทย์ เทคนิควิธี และรูปแบบการแข่งขัน รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ในการทำวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ระดับสูง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์และนักเรียนที่ชนะเลิศ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของแต่ละเครือข่ายของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ทั้ง 9 เครือข่าย จำนวน 220 แห่ง เครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 600 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การวิเคราะห์และตีความโจทย์ปัญหา รวมทั้งการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของนักเรียน โดยเน้นให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งต้องทุ่มเท หาความรู้และทักษะที่หลากหลายในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่ซับซ้อนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในปีนี้มีทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งหมด 9 ทีม ได้แก่
(1) โรงเรียนหอวัง  
(2) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
(3) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
(4) โรงเรียนยโสธรพิทยาคม   
(5) โรงเรียนเลิงนกทา    
(6) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
(7) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  
(8) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย       
(9) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
การประชุมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2562 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,271 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 441
ทั้งหมด 8,901,783