ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย IoT และการใช้ Fabrication Lab สำหรับครูมัธยมศึกษา
[ส่วนกลาง]
10 พฤษภาคม 2562
 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย IoT และการใช้ Fabrication Lab สำหรับครูมัธยมศึกษา ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูเข้าใจแนวคิดการบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อยอด IoT เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถที่จะขยายผลไปยังโรงเรียน ในการนำแนวคิดไปจัดการศึกษา และการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโครงงานได้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,668 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 447
ทั้งหมด 8,901,789