ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ. ประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
[ส่วนกลาง]
26 เมษายน 2562
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการจัดประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณโรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. โดยมีท่านพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จำนวน 225 คน ภายในงานมีกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ โดยดร. สมเกียรติ. ชอบผล. ที่ปรึกษาโครงการตรมพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560. โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ และการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 

 
ไฟล์แนบ
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560
การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
Infographics
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,730 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 453
ทั้งหมด 8,901,795