ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดประชุม ในหัวข้อ “ครูรุ่นใหม่กับการสอนภาษาฝรั่งเศส สู่มาตรฐานยุโรป” ครั้งที่ 2
[ส่วนกลาง]
02 เมษายน 2562
 

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ครูรุ่นใหม่กับการสอนภาษาฝรั่งเศส สู่มาตรฐานยุโรป” ครั้งที่ 2 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance française de Bangkok) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 11 เมษายน 2562 สำหรับครูสอนภาษาฝรั่งเศสรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์สอนไม่เกิน 5 ปี จำนวน 20 คน พร้อมกันนี้ได้กำหนดคัดเลือกครูที่มีผลงานโดดเด่น จำนวน 5 คน ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 5 ตุลาคม 2562 งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสอนภาษาฝรั่งเศสรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสตามแนวทางมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับสากล มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต

     วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 มีพิธีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างอบอุ่นและเรียบง่าย นำโดย นางคาโรลีน ชมิตต์ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นางแพทริเซีย เธรี่-อาร์ รองผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และนางสาวนองศิริ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา การประชุมดังกล่าวมีการดำเนินการในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้

1. การฟังบรรยายจากวิทยากรเจ้าของภาษา และอภิปรายเกี่ยวกับ: มาตรฐานคุณภาพระดับมาตรฐานยุโรป (Le Cadre Européen Commun De Référence pour les Langues : CECRL) ไวยากรณ์ สัทศาสตร์ การใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูผู้สอน การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน รูปแบบการวัดผลประเมินผล และความสำคัญของ CECRL ต่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ เป็นต้น

2. การเสวนา-ระดมความคิด หัวข้อ : จัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน CECRL, กิจกรรมส่งเสริมทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน สำหรับผู้เรียน ระดับ A1- A2, เทคนิคการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์, ช่องทางอาชีพของผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ในระดับภูมิภาค และการใช้สื่อดิจิตอล ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส

3. การไปสังเกตการสอนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ (L ycée Français International de Bangkok)

4. การนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน สำหรับผู้เรียน

5. การเยี่ยมชมสถานที่สมาคมฝรั่งเศส

6. กิจกรรมกลุ่มและเกม

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
จำนวนผู้เข้าชม 951 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 386
ทั้งหมด 8,901,728