ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
[ส่วนกลาง]
10 มีนาคม 2562
 

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ ในการประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  8 – 10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางนิจสุดา  อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562

     โดยการจัดการแข่งขันในระดับประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  1. นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 105 คน  2. ครูผู้สอน จำนวน 105 คน  3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 24 คน และ คณะทำงาน จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 254 คน

 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,638 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 392
ทั้งหมด 8,901,734