ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาหลักสูตรและสร้างเสริมสมรรถนะ นักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง
[ส่วนกลาง]
15 มกราคม 2562
 

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่านเลขาธิการ กพฐ.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่สูง นั้น ในวันที่ 15 มกราคม 2562

     ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว และทีมงานแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาบริบทโรงเรียนในพื้นที่สูงและร่วมประชุม กับผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรและสร้างเสริมสมรรถนะ นักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง ณ โรงเรียน ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์  3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และ ได้ศึกษาเรียนรู้แนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ โครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมสมรรถนะนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูงต่อไป

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,610 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 651
ทั้งหมด 8,901,993