ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
18 พฤศจิกายน 2563
สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
11 มิถุนายน 2563
สื่อส่งเสริมการอ่าน
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
12 ธันวาคม 2562
เอกสารเสริมพิเศษ เพศวิถีศึกษา
[กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
17 เมษายน 2562
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 2,169
ทั้งหมด 11,334,734