ประกาศ
ค้นหา
 
เอกสาร
 
แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7
[สถาบันภาษาไทย]
เอกสารชุด
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3 (สำหรับนักเรียน)
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3 (สำหรับนักเรียน)
ดาวน์โหลด [28 ครั้ง]
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3 (สำหรับครู)
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
เอกสารชุด
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 (สำหรับนักเรียน)
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 (สำหรับนักเรียน)
ดาวน์โหลด [17 ครั้ง]
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 (สำหรับครู)
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
เอกสารชุด
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.3 (สำหรับนักเรียน)
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.3 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับนักเรียน)
ดาวน์โหลด [30 ครั้ง]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3 (สำหรับนักเรียน)
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับนักเรียน)
ดาวน์โหลด [39 ครั้ง]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 (สำหรับนักเรียน)
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับนักเรียน)
ดาวน์โหลด [31 ครั้ง]
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 2,326
ทั้งหมด 11,334,891