ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
อื่น ๆ (สื่อสำหรับครู)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
30 พฤศจิกายน 2563
 
         
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
 
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
 
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19
 
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning


 

         
แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้รียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
 
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
 
ยุทธศาสตร์ชาติ
 
             
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562
 
รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
         

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 750 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,047
ทั้งหมด 8,911,469